Credit Agricole - premia w programie Korzyści dla Ciebie

Promocja konta w Credit Agricole

W Credit Agricole trwa promocja konta osobistego w której otrzymać można jedną z trzech premii. Klient decyduje jaką nagrodę wybiera. Do wyboru mamy: do 200 zł za przeniesienie konta z innego banku, do 300 zł zwrotu za opłacane rachunki oraz do 300 zł za płatność dokonaną kartą.

W promocji otwieramy tzw. Konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP najpóźniej do 31 lipca 2018r. Przystępując do promocji należy wskazać wybraną korzyść oraz zadeklarować stały wpływ na konto przez okres wymagany dla danej premii. 

spis aktualnych i polecanych promocji znajdziesz na górze strony

> strona promocyjna <

Wspólne warunki regulaminu jakie należy spełnić:

  • przystąpić do promocji najpóźniej do 31 lipca 2018r.
  • otworzyć tzw. Konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie VIP
  • wskazać wybraną korzyść
  • zadeklarować stały wpływ na konto w trakcie trwania danej korzyści
  • wypełnić i podpisać „Zlecenie przekazywania środków

Deklaracja stałego wpływu na konto to zapewnienie że w danym miesiącu (pierwszy miesiąc liczy się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym otwarto konto) na koncie zostaną zanotowane wpłaty wymagane dla danej premii. Do wpływu wlicza się suma transakcji z wpłat gotówkowych oraz przelewów. Do przelewów nie są wliczane przelewy wewnętrzne uczestnika promocji (np. zakończenie lokaty, z innego własnego w Credit Agricole którego posiadaczem lub pełnomocnikiem jest uczestnik). Możemy więc przelewać pieniądze do Credit Agricole z naszych kont bankowych prowadzonych w innych bankach.

Z promocji nie może skorzystać klient, który w okresie trwania promocji był już posiadaczem konta indywidualnego, którego umowę wypowiedział w tym okresie.

do 200 zł za przeniesienie konta

Premię otrzymamy jeśli w przeciągu 7 dni od dnia podpisania umowy złożymy wniosek o przeniesienie konta osobistego z innego banku. W regulaminie podane jest, że we wniosku wskazać należy instytucję przekazującą wynagrodzenie którą bank powiadomi o zmianie rachunku na które będą przekazywane pieniądze. Wynagrodzeniem są środki pieniężne z tytułu wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, rentowych lub zasiłków i stypendiów.

100 zł otrzymamy jeśli przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe na koncie wpływ wyniesie min. 1.000 zł.

200 zł otrzymamy jeśli przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe na koncie wpływ wyniesie min. 3.000 zł.

Premia zostanie przekazana najpóźniej do końca miesiąca następującego po 3 miesiącu w którym zanotowane zostały ww. wpływy.

do 300 zł za opłacanie rachunków

Bank zwraca przez 12 kolejnych miesięcy 5% wartości płatności z tytułu opłat za media. Według regulaminu mediami są opłaty za gaz, energię, wodę bieżącą (w tym podgrzanie wody i odprowadzanie ścieków), telewizję, internet, telefon. Maksymalna premia wynosi 300 zł.

Przed dokonaniem pierwszej płatności za dane media w bankowości online Credit Agricole tworzymy odbiorcę stałego wpisując numer rachunku bankowego oraz nazwę skróconą zgodną z opłacanym rachunkiem. Jeśli opłacamy np. telewizję i gaz to wpisujemy dwóch odbiorców, następnie na TEJ stronie lub w placówce banku zgłaszamy dokument (np. faktura VAT) potwierdzający wybraną opłatę. Na dokumencie musi znajdować się numer rachunku bankowego oraz podana nieruchomości której adres został wskazany w banku jako adres zamieszkania lub adres korespondencyjny uczestnika promocji. 

Premia zostanie przelana na konto jeśli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym płatność na koncie zanotowany zostanie wpływ w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł. Premia księgowana jest na koncie natychmiast po wykonaniu płatności za dane media (o ile wcześniej zostały wprowadzone do odbiorców stałych i przekazane do banku).

do 300 zł za płatność kartą w CAsaver:

Bank zwraca 50% kwoty przekazanej na konto oszczędnościowe w programie CAsaver. Premia przekazywana jest przez 12 kolejnych miesięcy i nie więcej niż 25 zł miesięcznie co po roku da nam 300 zł jeśli uruchomimy usługę CAsaver.

Premia zostanie przelana na konto jeśli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym płatność na koncie zanotowany zostanie wpływ w kwocie nie mniejszej niż 1.000 zł oraz zrealizowane zostały transakcje dokonane kartą na kwotę nie mniejszą niż 300 zł.

Premia za dany miesiąc zostanie przekazana najpóźniej na koniec danego miesiąca z zastrzeżeniem, że bank przestanie naliczać premię jeśli usługa CAsaver zostanie przez uczestnika promocji wyłączona i włączona ponownie lub zostanie zmieniony rachunek oszczędnościowy powiązany z usługą CAsaver.

CAsaver

Jest to usługa powiązana z kartą debetową wydaną do konta. Transakcje bezgotówkowe zaokrąglane są do wskazanej przez ciebie kwoty i różnica pomiędzy ceną zakupu a wybraną kwotą przekazywana jest na konto oszczędnościowe. Do wyboru są trzy warianty oszczędzania:

  • 0,50zł - płatność 47,14zł - przekazane zostaje 0,36zł (0,50zł - 0,14zł)
  • 1,00zł - płatność 21,11zł - przekazane zostaje 0,89zł (1,00zł - 0,11zł)
  • 5,00zł - płatność 22,78zł - przekazane zostaje 2,22zł (5,00zł - 2,78zł)

Regulamin.

> strona promocyjna <